Projekty

Místní akční plán IV v ORP Třinec

 
 
 
 
Naše organizace je zapojena do projektu MAP
Název projektu: Místní akční plán IV v ORP Třinec
Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008286
Období realizace: 1.12.2023 – 31.12.2025
 

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
 
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
 

Podpora vzdělávání II

 
Od 1. září 2018 je na ZŠ Vendryně 236, okres F-M realizován projekt "Podpora vzdělávání II" v rámci podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt navazuje na projekt "Podpora vzdělávání" realizovaný od 1. září 2016 do 31. srpna 2018.
V rámci tohoto projektu na škole dále pracuje speciální pedagog, žáci školní družiny mají možnost navštěvovat Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, Klub komunikace v cizím jazyce nebo Klub ICT.
Pro žáky 6. - 9. tříd byly vytvořeny tři skupiny, ve kterých se mohou doučovat v českém jazyce.
Dalším cílem našeho projektu je pro žáky školy zorganizovat projektové dny ve škole, konkrétně keramické dílny a pro starší žáky projektové dny mimo školu zaměřené na přírodní vědy.
V rámci tohoto projektu dochází také k podpoře osobně profesního rozvoje vychovatelek ŠD prostřednictvím dalšího vzdělávání a  prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků při tandemové výuce.
 

Modernizace ICT a odborné učebny počítačů

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008175

Obec Vendryně se opět stala úspěšným žadatelem o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, ve výzvě MAS Jablunkovsko, z. s. Úspěšným projektem se tentokrát stal projekt ?Modernizace ICT a odborné učebny počítačů", v rámci kterého bylo pořízeno vybavení do odborné učebny výpočetní techniky za účelem rozvoje žáků při práci s digitálními technologiemi, a v technických a řemeslných oborech. Ke kompletní realizaci tohoto projektu došlo v letních měsících tohoto roku a poskytnutá dotace bude ve výši 950.000,- Kč.

 

Místní akční plán II v ORP Třinec

 

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008 963

Období realizace: 1.2.2018 ? 31.1.2022

Nositel: město Třinec

Operační program: OP VVV

Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. Nositelem je město Třinec. Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu. Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/


Podpora vzdělávání

 

Od 1. září 2016 je na ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek - Místek realizován projekt "Podpora vzdělávání" v rámci Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V rámci tohoto projektu byla ve škole zřízena samostatná funkce speciálního pedagoga, žáci prvního stupně  mají možnost pracovat v Klubu zábavné logiky a deskových her a také v Čtenářském klubu. Pro žáky prvního i druhého stupně bylo vytvořeno pět skupin, ve kterých se mohou doučovat v matematice  nebo českém jazyce.

Dalšími cíli našeho projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání hlavně v oblastech čtenářské gramotnosti a inkluze a vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů při rozvoji matematické gramotnosti. 


Místní akční plán v ORP Třinec

Plán je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
S plánem se blíže můžete seznámit na internetových stránkách http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/
 

Nadstavba modulových učeben ZŠ Vendryně

CZ.1.10/4.1.00/05.01857

Obec Vendryně se v loňském roce opět stala úspěšným žadatelem o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Úspěšným projektem se tentokrát stal projekt "Nadstavba modulových učeben ZŠ Vendryně", v rámci kterého byla vybudována nadstavba původní jednopodlažní přístavby kmenových modulových učeben české základní školy Vendryně. V nadstavbě tak vznikly dvě nové kmenové učebny a sociální zařízení pro žáky. Ke kompletní realizaci tohoto projektu došlo v loňském roce a poskytnutá dotace je v předpokládané výši 100% celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 4 586 710,31 Kč. Finální výše dotace bude stanovena do 31. 3. 2016, a to dle přiděleného objemu finančních prostředků na tuto výzvu.

 

Vybavení dílen v ZŠ Vendryně

Naší škole byl v rámci výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, schválen projekt Vybavení dílen v ZŠ Vendryně, registrační číslo CZ.107/1.1.00/57.0592. Doba realizace projektu je od 1.9.2015 do 31.12.2015, celková částka činí 204 112,- Kč. Cílem projektu je rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni a vybavení školní dílny nářadím pro žáky i pedagoga.
 

Jazykové dovednosti

Škole byl v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost schválen projekt Jazykové dovednosti, jehož realizace probíhá od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. Projekt je zaměřen na zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a jazykových dovedností. Naše škola se zapojila do všech čtyř klíčových aktivit:

Číslo 1 - Čtenářské dílny

V rámci této klíčové aktivity bylo zakoupeno již více než 300 knih, které budou využity v hodinách literární výchovy nebo si je žáci mohou zapůjčit ve školní knihovně.

Číslo 2 - Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Dvoutýdenní jazykový kurz anglického jazyka na Maltě, San Gwynn (st. Julianś) absolvovaly v měsíci srpnu Mgr. Iva Lysková a Mgr. Iva Kukutschová.

Číslo 3 - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Mgr. Olga Humpolcová a Mgr. Marie Roszková se v měsíci říjnu zúčastnily stínování v hodinách matematiky ve Finsku.

Číslo 4 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

20 žáků 6. a 7. tříd absolvovalo od 25. října do 31. října jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně.


Nebojme se moderní výuky

 
 
Obec Vendryně se v loňském roce opět stala úspěšným žadatelem o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Úspěšným projektem se tentokrát stal projekt, v rámci kterého bude pořízeno multimediální vybavení, učební pomůcky a nábytek do 7 učeben obou základních škol, a to projekt "Nebojme se moderní výuky". Ke kompletní realizaci tohoto projektu dojde v letošním roce a poskytnutá dotace bude ve výši 85% způsobilých výdajů projektu, maximálně však ve výši 2.900.859,08 Kč.