Historie


Jedná se o doslovný opis ze školní kroniky, kterou psal řídící učitel Adolf Svoboda těsně po skončení 2.sv. války a některé formulace jsou asi ještě psány pod dojmem tehdejších událostí.

Po vzniku samostatné Československé republiky v r. 1918 jevila se velká potřeba rozšiřování českého školství, které bylo za Rakouska cílevědomě zanedbáváno a na Těšínsku přímo potlačováno.

V roce 1921 začínají se i na Těšínsku znovu otvírat české školy. Počátkem září roku 1922 byla otevřena jedna třída české školy také ve Vendryni. Její umístění bylo nevyhovující a vybavení velmi chudé. Z deputátního bytu za kovárnou státního statku ve Vendryni č.p. 254 byla upravena jedna malá učebna. Kabinetu na pomůcky nebylo.

Prvním učitelem a správcem školy byl František Matyáš z Němčan u Vyškova. Počátkem škol. Roku 1923/24 byla škola rozšířena na dvojtřídní a druhá třída umístěna v polské škole. Druhým učitelem byl Josef Bešta, který ve Vendryni učil jen půl roku a místo něho přišel učitel Zikmund Müller. Dnem 13. září 1924 otevřena třetí třída a jako učitelé ustanoveni Anna Petránková z Letovic a Ladislav Ježek. Třetí třída byla umístěna v bývalé řím. katolické škole pod kostelem.

Nevyhovující učebny na třech různých místech obce a vzrůstající počet dětí ve třídách nutily učitele, členy místního školního výboru a matice osvěty lidové ve Vendryni, aby se starali o postavení budovy pro českou školu. Utvořil se výbor obětavých pracovníků v čele s nájemcem státního statku ve Vendryni Františkem Fryštenským. Jemu ochotně pomáhali poštmistr Rudolf Mechl, listonoš Vilém Mechl, občané Josef Vojáček č. 121, Rudolf Šimíček č 332, Jan Mitrenga č 163, Ludvík Javorek č. 62, Jan Bystřický č. 251, Jos. Kantor, Jan Jašek, Vavřinec Arzberger, Josef Šlauer, členové finanční stráže Rudolf Vopěch, Antonín Urban, Rudolf Dvořák a jiní.

Stavbu škol na Těšínsku prováděla Ústřední matice školská v Praze. Plány na stavbu vypracoval architekt Babuška z Prahy, stavba byla zadána architektům Koráb a Železný v Brně. Pozměňování návrhů a obtíže při místním jednání způsobily, že se stavbou bylo začato teprve na jaře r. 1926. Do 20.června 1926 konala se slavnost položení základního kamene budovy české školy za veliké účasti občanů místních i z okolí. V roce 1926 bylo postaveno hrubé zdivo a budova přikryta. Uvnitř se pracovala i v zimě. Na jaře r. 1927 byla stavba dokončena a 5. května 1927 slavnostně otevřena. Celkový náklad na stavbu činil 978. 764,01 Kč.V nové školní budově bylo pamatováno i na umístění mateřské školy. Počátkem školního roku 1927/28 otevřena také mateřská škola a první učitelkou ustanovena Anna Jedličková ze Svojanova. Učitelka Anna Petránková odešla do Bystřice, učitel Ladislav Ježek do Smilovic. Místo nich byli ustanoveni od 1. září 1927 učitelka Růžena Vocásková z Kostelce nad Orlicí a Adolf Svoboda z Brňova u Valašského Meziříčí. Od 1. září 1930 byla škola rozšířena na čtyřtřídní, od 1. září 1933 na pětitřídní a od počátku školního roku 1936/37 na šestitřídní.

Učitelé české školy starali se svědomitě nejen o výchovu a vyučování žáků, ale svou mimoškolní prací přispěli k povznesení kulturního života v obci. Každoročně nacvičili s žáky dvě divadelní hry, s dospělými 4-5 ochotnických divadelních představení. Pěvecký sbor mužský řídil učitel Valentin Krpec, smíšený sbor učitel Stanislav Klečka. Rodiče
ochotně podporovali učitele ve výchově i v mimoškolní práci.

Slibný rozvoj školní i mimoškolní práce byl přerušen nejprve počátkem října 1938 okupací Těšínska Polskem a 3. září 1939 následovala ještě horší okupace hitlerovským Německem. České školy byly zrušeny, učitelé odešli do škol na Moravě a v Čechách. Za polské okupace byly na Těšínsku jen polské školy, za německé okupace jen německé. Sedm let nemohly české děti chodit do české školy! Jaká byla naše radost, když 3. května 1945 Těšínsko bylo osvobozeno slavnou Rudou armádou! Dne 14. května byl pověřen řídící učitel Adolf svoboda ze Zubří u Rožnova, aby organizoval ve Vendryni přípravy k zahájení vyučování na české národní škole. Rodiče ochotně pomáhali odstraňovat škody, které způsobila německá armáda.

Celá škola byla vyčištěna, v dílně dána nová podlaha, zasklena okna, do školy zaveden vodovod. Nábytek i školní pomůcky byly v budově polské školy, protože v budově české školy byla umístěna od ledna 1945 do dubna německá armáda "Volksturm".

Společným úsilím rodičů byla škola připravena k zahájení vyučování.

Ve dnech 29. a 30. května byl proveden zápis dětí. Bylo zapsáno 242 dětí do 1. obecné školy ve Vendryni a 27 dětí do 2. obecné školy ve Vendryni Zaolší.

Vyučování bylo zahájeno v úterý 5. června 1945. Poněvadž na škole byl jen řídící učitel Adolf Svoboda, učil jeden den žáky 1.-4. postupného ročníku střídavě po 3 hodinách denně, druhý den žáky 5.-8. postupného ročníku. V Zaolší se nevyučovalo. Vyučování se omezilo na základy čtení, psaní a počty.

Dne 29. června nastoupil na školu výpomocný učitel Karel Dvořák z Veltrus nad Vltavou, rodák z Tábora. Učil na škole do 8. října 1946, kdy nastoupil vojenskou službu v Místku.

Provizorní vyučování ukončeno 30. června 1945. Do 1. třídy gymnázia v Českém Těšíně byly přijaty ze zdejší školy Vlasta Svobodová, Lydie Sládečková a Marie Radetzká.