Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na základě vyhlášky č. 116/2011 Sb. jsou základní (i střední a vyšší odborné) školy povinné zřídit ve škole školní poradenské pracoviště (dále ŠPP).
Povinné minimální personální zabezpečení ŠPP zahrnuje školního metodika prevence a výchovného poradce. Škola může na základě svého uvážení pracoviště rozšířit o pozici školního psychologa a speciálního pedagoga.
Členové našeho ŠPP:
Výchovný poradce: Mgr. Alena Bazgierová (bazgierova@zsvendryne.cz, 558 554 320)
Metodik prevence pro první stupeň: Mgr. Jan Lubojacki (lubojacki@zsvendryne.cz, 558 554 311)
Metodik prevence pro druhý stupeň: Mgr. Jiří Krhut (krhut@zsvendryne.cz, 558 554 311)
Školní speciální pedagog: Mgr. Iva Lysková (lyskova@zsvendryne.cz, 558 554 320)
 
Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům (rodičům) a pedagogům.
Jde především o služby související s následujícími aktivitami:
podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
spolupráce se zákonnými zástupci,
spolupráce s jinými školskými zařízeními,
metodická podpora učitelům,
tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti,
včasná intervence při problémech žáků,
kariérové poradenství.