Školská rada

Podle §167 a §168 školského zákona č. 561/2004 Sb. po novele č. 458/Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

Školská rada

a)    vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b)    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)    schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d)    schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e)    podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)    projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)    projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)    podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i)     podává návrh na odvolání ředitele,

j)     podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

 

Členové školské rady

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče):

 

  • Nina Chwastková
  • Ing. Jaroslav Guziur

 

Za pedagogické pracovníky školy:

  • Mgr.Alena Bazgierová
  • Mgr. Olga Humpolcová

Za zřizovatele:

  • Jana Chlebková
  • Ing. Kateřina Nezvalová